ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ครั้งที่ 1/2560 เวลา 13.30 น. ณ . ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น 8 ซึ่งเป็นการประชุมระบบผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม zoom โดยมี นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นประธานการประชุม มีหน่วยงานยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ คือสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 6 แห่งจำนวนผู้เสียหาย 68 รายจำนวนเงินมติที่ประชุมเห็นชอบสนับสนุนเงินทั้งสิ้น 180,603.25 บาท ให้กับหน่วยงานที่ยื่นเรื่องเสนอขอรับเงินสนับสนุน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป