ประชุมให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการทำความผิดฐานค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ครั้งที่ 4/2563

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมมีหน่วยงานยื่นเสนอ ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯจำนวน 11 แห่ง คือ สถานคุ้มครองฯทั้ง 8 แฟ่ง พมจ.เชียงใหม่ มูลนิธิไนท์ไลท์ และมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว จำนวนผู้เสียหาย 106 ราย จำนวนเงินที่เห็นชอบให้การสนับสนุนทั้งสิ้น 690,975 บาท และมีการประชุมผ่านโปรแกรม zoom กับหน่วยงานที่ยื่นเรื่องเสนอขอรับเงินเพื่อให้ข้อมูลของผู้เสียหายอย่างถูกต้อง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป