การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ (พญาไท) ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และรับทราบความคืบหน้าในการพัฒนาระบบฯ อาทิ ข้อมูลสถิติในด้านการดำเนินคดีและด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ ระบบ OLAP และการพัฒนาระบบฯ ในด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ ให้สามารถรองรับการบันทึกข้อมูลในฐานความผิดบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามมาตรา ๖/๑ ได้ นอกจากนี้ ทีมพัฒนาระบบฯ ยังได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการบันทึกข้อมูลในฐานความผิดบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามมาตรา ๖/๑ ในด้านการดำเนินคดี ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ทีมพัฒนาระบบฯ ดำเนินการตามเสนอต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป