ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย ด้านการดำเนินการคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ ๒๒ –๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม สวนดุสิต เพลส กรุงเทพมหานครโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้กล่าวขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-AHT จนสามารถตอบสนองและเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของหน่วยงาน โดยมีอาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง และทีมพัฒนาระบบ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ E-AHT รวมถึงแนวทางการบันทึกข้อมูล พร้อมฝึกภาคปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้ทดลองบันทึกข้อมูลลงในระบบเสมือนจริง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ยังได้หารือแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบฯ ในระยะต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป