ประชุมทวิภาคีไทย-เวียดนาม เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความร่วมมือในการขจัดการค้ามนุษย์

ประชุมทวิภาคีไทย-เวียดนาม เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ว่าด้วยความร่วมมือในการขจัดการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กและการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมทวิภาคีไทย-เวียดนาม เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือในการขจัดการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย Pol.Col.Pham Manh Thuong Deputy Director/Deputy Head of Vietnam COMMIT Task Force, Department for Criminal Investigation Police คณะผู้แทนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชน จำนวน 60 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป