โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร “แนวการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)” ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร “แนวการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)” ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ ทักษะ และขั้นตอนการคิดเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ - เพื่อสามารถนำกลยุทธ์รูปแบบต่างๆ มุมมอง แนวทางและวิธีพัฒนาตนเองสู่การคิดอย่างมีกลยุทธ์ โยสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรยาย “การคิดเชิงกลยุทธ์คืออะไร” โดย วิทยากรจากบริษัท ดีเอส จอห์นสัน ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ฝึกปฏิบัติ ๑. ทักษะของผู้มีความคิดเชิงกลยุทธ์ ๒. ๗ ขั้นตอนของการคิดเชิงกลยุทธ์ -ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายที่จะต้องไปถึง Smart Goals -ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์และประเมินสถานะ -ขั้นตอนที่ ๓ การหาทางเลือกกลยุทธ์ การคิดสร้างสรรค์ -ขั้นตอนที่ ๔ การวางแผนการปฏิบัติการ -ขั้นตอนที่ ๕ การวางแผนคู่ขนาน -ขั้นตอนที่ ๖ ลงมือปฏิบัติ -ขั้นตอนที่ ๗ การประเมินผลกลยุทธ์ ๓. การคิดกลยุทธ์และการนำเสนอ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์ และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๘ แห่ง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป