ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น ๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาจัดทำบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยและนำเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓5 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป