ประชุมทวิภาคีไทย - สปป.ลาว พิจารณาแผนปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประชุมทวิภาคีไทย - สปป.ลาว พิจารณาแผนปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมทวิภาคีไทย - สปป.ลาว พิจารณาแผนปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมระยองแมริออต รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย Pol.Col.Dr.Phengsavanh THIPPHAVONGSAY Head of Secretariat to The Nation Committee on Anti Trafficking in Persons คณะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ และเอกชน จำนวน ๖๓ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป