การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการรับมือต่อการค้าทาสยุคใหม่และการกำหนดเวลาที่เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวมนชยา ปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการรับมือต่อการค้าทาสยุคใหม่ (แรงงานบังคับ) และการกำหนดห้วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Reflectio Period) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 พญาไท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการรับมือต่อการค้าทาสยุคใหม่ (แรงงานบังคับ) และกำหนด ห้วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3๐ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป