การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาว อุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น ๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาจัดทำบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องเร่งด่วน รวมถึงการแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป