การประชุมหารือเกี่ยวกับพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาว อุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น ๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีประเด็นหารือเรื่องการปรับปรุงกฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานอื่นเพื่อรองรับการบังคับใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ ๒๕๕๑ พ.ศ ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป