การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้'งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. นางสาว อุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดหนังสั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และการประกวดแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ (พญาไท) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกผลงานการประกวดหนังสั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และคัดเลือกผลงาน การประกวดแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๙ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป