การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน และสื่อมวลชนดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาว อุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน และสื่อมวลชนดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 พญาไท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน หน่วงงาน และสื่อมวลชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 เนื่องในงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 22 คน เข้าร่วมประชุม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป