กองต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับกรมฟื้นฟูเยียวยาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา การอบรมด้านการส่งกลับคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ันที่ 16 -17 สิงหาคม 2561 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับ กรมฟื้นฟูเยียวยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน จัดการอบรม Joint Training of Trainer on the Bilateral SOPs on Management of Case and the Repatriation and Reintegration of Victims of Trafficking ผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการส่งกลับคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวเมียนมาจากทั้ง 2 ประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในความร่วมมือด้านการส่งกลับคืนสู่สังคมผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ให้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือของ SOPs อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เสียหาย ผลจากการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรม จะได้เป็นวิทยากร ขยายผลการดำเนินงานความร่วมมือในการส่งกลับและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวเมียนมาในพื้นที่ของตนเองต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป