การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน รับฟังการนำเสนอผลการถอดบทเรียนในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวนกว่า 70 คน จาก 20 หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโคลีเซียม ชั้น 6 โรงแรมแบ็งค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพฯเพื่อให้ ภาคีเครือข่ายภาครัฐที่ดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวน20 หน่วยงาน ได้ร่วมกันทบทวนและถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ผ่านมาของประเทศไทย โดยมีการประชุมกลุ่มย่อยระดมสมอง วิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็ง ทบทวนปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งถอดบทเรียนความสำเร็จและข้อท้าทายที่ประเทศไทยยังต้องแก้ไข และเพิ่มความพยายามในการดำเนินงานดังกล่าวให้สำเร็จจากผลการดำเนินงานที่สำคัญ 3 ด้าน ดังนี้ 1)การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด 2)การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 3)การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ ทุกรูปแบบ สำหรับข้อมูลจากผลการประชุมในครั้งนี้ ทางกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปใช้เป็นกรอบแนวทางปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยในทุกมิติ นอกจากนี้ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานหรือร่วมกันแก้ไขปัญหา และอุปสรรค ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทั้ง 3 ด้าน อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป