การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ 8

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ 8 โดยมีผู้แทนจากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561 ณ เมืองธากา ประเทศบังคลาเทศ และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง พม. คือ การเข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกลุ่มย่อย (Sub- Group) ด้านการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ และประเด็นสถานะการเจรจาอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (BIMSTEC Convention Against Trafficking in Person)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป