วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวง พม. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา เพื่อทบทวนบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป