การประชุมจัดทำแผนแม่บทความมั่นคงด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2561-2580 ครั้งที่2

วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนแม่บทความมั่นคง ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ. 2561–2580) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวนกว่า 60 คน การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ กำหนดแนวคิดในการแก้ไขปัญหา โดยกำหนดความเร่งด่วนของปัญหา/ความท้าทายที่จะต้องแก้ไข กำหนดกลไกและวิธีการแก้ไข ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด และห้วงเวลาที่ของแผนงาน ระยะ 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี โดยที่ประชุมได้พิจารณาเนื้อหาแบ่งเป็น 3ด้าน คือ ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ด้านการป้องกัน และด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งผลจากการประชุมวันนี้ จะได้นำไปหารือในรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น แผนงาน/โครงการสำคัญ และงบประมาณรองรับ รวมถึงกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละแผนงานในการประชุมฯ ครั้งที่ 3 ซึ่งกำหนดจะจัดในเดือนสิงหาคม 2561 ก่อนเสนอคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงพิจารณาต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป