ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 3/2564

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 3/2564 เวลา 13.30 น. โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติจ่ายเงินรางวัลจำนวน 3 คดีเป็นเงินทั้งสิ้น 175,000 บาท 2. อนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวน 80 รายเป็นเงิน 225,583 บาทและผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและบริการจำนวน 1 รายเป็นเงิน 5,400 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230,983 บาท 3. อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน 10 โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,060,430 บาท ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารซี. พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป