ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารซีพีทาวเวอร์ ๓ (พญาไท) โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานที่ประชุมซึ่งมีหน่วยงานส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน ๒ หน่วยงาน ๒ โครงการที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๒ โครงการจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๙๕,๗๕๐ บาท

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป