จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2564

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2564 ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธาน สำหรับการประชุมในวันนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (Progress Report) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักทั้ง 3 ด้าน ไปปรับปรุงข้อมูลข้อมูลให้สมบูรณ์ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ปคม. ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป