กิจกรรม“ องค์กรแห่งความสุข” (Happy Organize)

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดกิจกรรม“ องค์กรแห่งความสุข” (Happy Organize) ณ ห้องประชุมสป. ชั้น 7 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองต่อต้านการค้ามนุษย์ในระยะต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ กิจกรรมการสื่อสารสร้างสุขกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ รวมถึงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพในการทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กคม. ซึ่งในโอกาสนี้ นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ได้มอบแนวทางการทำงานร่วมกันโดยขอให้ยึดหลักการทรงงานของในหลวงรัชการที่ 9 โดยเฉพาะข้อที่ 23 ความว่า“ รู้รักสามัคคี” ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการทำงานอย่างมีความสุข โดย รู้หมายถึงรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองรู้จักเพื่อนร่วมงานรวมถึงรู้ทุกข์สุขของเพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา รัก หมายถึง รักตัวเองให้เป็นรักเพื่อนร่วมงาน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามัคคีหมายถึงสร้างความสามัคคีภายในองค์กรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในภาพรวมของกองต่อต้านการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป