ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกิจกรรมภายใต้แนวทางการให้บริการช่วงระยะเวลาฟื้นฟูและการต่อรองสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

กองต่อต้านการค้ามนุษย์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกิจกรรมภายใต้แนวทางการให้บริการช่วงระยะเวลาฟื้นฟูและการต่อรองสำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมแบงค์อกมิดทาวน์กรุงเทพฯมีหน่วยงานข้าร่วม ได้แก่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 8 แห่ง สถานแรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) และหน่วยงาน NGOs ที่ทำงานด้านการค้ามนุษย์ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาแนวทางการให้บริการแนวทางการขับเคลื่อนการให้บริการและกิจกรรมภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนงานทางการให้บริการช่วยช่วงระยะเวลาฟื้นฟูและไตร่ตรองสำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดตามมนุษย์โดยได้รับเกียรติจาก นายประวิทย์ ร้อยแก้ว อัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 1 สำนักงานอัยการสูงสุดโดยมี นางสาวแรมรุ้งวรวุธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีปิด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป