ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2564

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นางพัชรี อาระยะกุลปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติจ่ายเงินรางวัล จำนวน 5 คดีและค่าตอบแทน จำนวน 2 คดีเป็นเงิน ทั้งสิ้น 225,000 บาท 2. อนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 79 รายเป็นเงิน 338,325 บาทและผู้เสียหายจากการใช้บังคับแรงงานและบริการ จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 6,765 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 345,090 บาท 3. อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน 3 โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,044,219 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคมั่นคงของมนุษย์ชั้น 8

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป