ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่ 1/2564

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการชั้น 5 โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวุธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานที่ประชุมซึ่งมีหน่วยงานส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน 3 หน่วยงาน 4 โครงการที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 3 โครงการเห็นชอบในหลักการ 1 โครงการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป