ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่ 1/2560

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีนางพัชรีอาระยะกุลปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน สำหรับการประชุมในวันนี้คณะอนุกรรมการได้รับทราบสถานะรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทศ ประจำปี 2563 และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมข้อมูลโครงสร้างการบริหารจัดการและกลไกในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นช่วงโควิดคลี่คลายและคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (Progress Report) รวมทั้งการพิจารณากรอบเวลาจัดทำรายงานความคืบหน้าฯ ก่อนนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีและส่งให้สหรัฐต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป