อบรมให้ความรู้ เรื่อง การทำงานสังคมสงเคราะห์ ในศตวรรษที่ 21 และหลักการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายในยุค New Normal

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การทำงานสังคมสงเคราะห์ ในศตวรรษที่ 21 และหลักการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายในยุค New Normal ให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และสถานคุ้มครองเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ (zoom) โดยนางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อรองรับการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบวีถีปกติใหม่ ในหัวข้อ พรบ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 การทำงานของนักสังคมสงเคราะหรับอนุญาต สถานการณ์ของ New Normal และการพัฒนาและฟื้นฟูพลังใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการประเมินความรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานร่วมกัน และเสนอแนวทางเทคนิคทักษะ ในการทำงานในยุค New Normal ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและสามารถทำงานภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป