ประชุมเชิงปฏิบัติการ“ คลินิกรางวัลเลิศรัฐ”

นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ คลินิกรางวัลเลิศรัฐ” ณ โรงแรมรอยัลปรินเซสหลานหลวงกรุงเทพฯโดยมีนางวรรณภาสุขคงผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่กคม. และสคมทั้ง 8 แห่งเข้าร่วมประชุมซึ่งการประชุมดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย 1) ช่วงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับรางวัลเลิศรัฐ โดยมี ดร. ภาวนากิตติวิมลชัย วิทยากรเชี่ยวชาญภาครัฐ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายประเภทของรางวัล และเงื่อนไขการพิจารณาของรางวัลแต่ละประเภท และ 2) ช่วงการให้ข้อเสนอแนะต่อการเขียนแบบฟอร์ม โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้นำเสนอผลงานของตนพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากดร. ภาวนาฯ เพื่อปรับแก้แบบฟอร์มการสมัครให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ยังได้ ให้กำลังใจในการทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายฯ และยกระดับให้หน่วยงานเป็นสมาร์ทองค์กรต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป