ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2564

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานที่ประชุมโดยมีประชุมมติ ดังนี้ 1. อนุมัติจ่ายเงินรางวัล จำนวน 8 คดี และค่าตอบแทน จำนวน 3 คดี เป็นเงิน ทั้งสิ้น 475,000 บาท 2. อนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 59 คน เป็นเงิน 163,443.25 บาท และผู้เสียหายจากการใช้บังคับแรงงานและบริการ จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 26,560 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,003.75 บาท 3. อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 765,128 บาท ณ ห้องประชุมชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป