ประชุมทวิภาคีไทย - กัมพูชาเพื่อพิจารณา (ร่าง) ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมทวิภาคีไทย - กัมพูชาเพื่อพิจารณา (ร่าง) เอกสารสุดท้ายของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาผ่านวิธีการประชุมทางไกล Video Conference โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฝ่ายไทยร่วมกับ H.E. Chou Bun Eng Secretary of State รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชา โดยมีผู้แทนหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวง พม. การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมพิจารณาเอกสารสุดท้ายซึ่งยังมีบางประเด็น ที่ต้องสร้างความเข้าใจ ร่วมกันระหว่างสองประเทศ ผลการพิจารณาทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบร่างเอกสาร ร่วมกัน ทั้งหมด 11 หัวข้อ การดำเนินการหลังจากนี้ จะได้มีการนัดหมายสำหรับการลงนามเพื่อเป็นผลในการบังคับใช้ในอนาคตต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป