ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 5/2563

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ในฐานะผู้แทน สำรองลำดับที่ 1 เข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศในช่วงสถาการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Cove-19) และแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุมประสงค์รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป