เยี่ยมสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรีพร้อมประชุมหารือในการจัดโครงการปรับปรุงอาคาร

นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ลงพื้นที่ร่วมกับ ดร. ณัฐพงศ์โมกขพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการปันฝันปันยิ้ม พร้อมคณะ เยี่ยมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรีพร้อมประชุมหารือในการจัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์สถานคุ้มครอง และโครงการเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการเพิ่มคุณค่า เพื่อเสริมทักษะให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขอีกครั้งและยังต่อยอดอาชีพเพื่อสร้างรายได้ดูแลตนเอง ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป