โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์“ ค่ายสานสัมพันธ์”

โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์“ ค่ายสานสัมพันธ์” ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ. นครนายก โดยมีผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองของรัฐและเอกชนทั้ง 12 แห่ง เข้าร่วมรวม 150 คนสำหรับกิจกรรม“ ค่ายสานสัมพันธ์” ในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องปีที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการสำคัญ ที่เป็น Quick Win ของกระทรวงที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือคุ้มครองให้แก่ผู้เข้ารับการคุ้มครองโดยได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถานคุ้มครองสวัสดิภาพทั้งรัฐและเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ การคุ้มครองดูแลผู้เสียหายตามหลักมาตรฐานสากลร่วมกันและการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลผู้เสียหายให้มีทักษะศักยภาพและภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมและท้ายที่สุดผู้เสียหายจะเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความแตกต่างระหว่างเพศเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรม และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเข้มแข็งต่อไปสำหรับแผนการดำเนินงานระยะต่อไปจะมีการติดตามผลจากการเข้าร่วมโครงการกับกลุ่มผู้เสียหายที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์เป็นระยะต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป