ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยืน ครั้งที่1/2563

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยืน ครั้งที่1/2563 โดยมี พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมประชุมอาทิ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด กรมการปกครอง USAID ฯลฯ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป