ลงนามการประชุมโครงการ“ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภูมิภาคเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์และ Mr. Keichiro Yuasa ผู้แทนอาวุโสองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นสำนักงานประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกการประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันภายใต้หัวข้อ“ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภูมิภาคเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ณ ห้องประชุมกองต่อต้านการค้ามนุษย์ชั้น ๗ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ ถนนพญาไท

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป