การประชุมเพื่อการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลระดับจุลภาคในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลระดับจุลภาคในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าหน้าที่บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงขั้นตอนและวิธีใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้ง 8 แห่ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์ วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง และทีมงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ฯ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7 อาคาร ซี.พี่. ทาวเวอร์ 3

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป