การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ (พญาไท) โดยทีมพัฒนาระบบฯ ได้รายงานความความคืบหน้าของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย (E-AHT) และนำเสนอโครงการนำร่อง (Pilot Project) เพื่อประชาสัมพันธ์สถิติข้อมูล แบบรายงานจากระบบดังกล่าว ให้ที่ประชุมฯ ทราบ นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันอภิปรายในประเด็นการเหลื่อมกันระหว่างข้อมูลในระบบฯ ปัญหาความซ้ำซ้อนของคดีที่มีผู้ต้องหาคนเดียวกัน และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบในระยะต่อไป โดยมีกำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป