การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕

วันที่ ๑๕–๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ รวมทั้งสิ้น. ๖๐ คน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป