ประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่างแก้ไขอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่างและแก้ไขอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญเป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่างและแก้ไขอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพิจารณายกร่างและแก้ไขอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป