ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำสั่งทางปกครองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำสั่งทางปกครอง เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น ๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพิจารณาคำสั่งทางปกครองฯ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบการโรงงานและยานพาหนะ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป