• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 27/05/2562

การประชุมผู้แทนฝ่ายไทยเพื่อเตรียมการประชุมทวิภาคีไทย - สปป.ลาว

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 24/05/2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/05/2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 14/05/2562

การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการรับมือต่อการค้าทาสยุคใหม่และการกำหนดเวลาที่เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 13/05/2562

การประชุมหารือเกี่ยวกับพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 13/05/2562

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 08/05/2562

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้'งที่ ๒/๒๕๖๒

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 07/05/2562

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน และสื่อมวลชนดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/04/2562

การประชุมทวิภาคีไทย-กัมพูชาร่วมมือกันช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คืนสู่สังคม

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 02/04/2562

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่1/2562

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 28/03/2562

โครงการเสริมพลังใจและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 28/03/2562

โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๑ และ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 28/03/2562

การประชุมหารือเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 13/03/2562

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 13/03/2562

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดหนังสั้นและการประกวดแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 13/03/2562

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อก้าวสู่สากล

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 13/03/2562

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อก้าวสู่สากล วันที่ 2

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 05/03/2562

การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๔

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/02/2562

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 08/02/2562

การประชุมหารือ แนวทางการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลระดับชาติด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป