• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 15/12/2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/10/2561

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 18/09/2561

การประชุมหารือความร่วมมือตามแนวชายแดนในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ระหว่างไทยกับเมียนมา

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 10/09/2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/08/2561

การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของ สคม. ครั้งที่6

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/08/2561

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นำคณะสปป.ลาว 25 คน เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนและเยี่ยมพูดคุยกับผู้เสียหาย ณ สคม.ปทุมธานี

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 28/08/2561

การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของ สคม. ครั้งที่5

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 27/08/2561

การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของ สคม. ครั้งที่4

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 22/08/2561

การประชุมหารือการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือ CMM ไทย-ลาว ครั้งที่ 16

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 22/08/2561

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นำคณะสปป.ลาว เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนและเยี่ยมพูดคุยกับผู้เสียหาย ณ สคม.บ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 20/08/2561

การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของ สคม. ครั้งที่ 2

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 20/08/2561

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับกรมฟื้นฟูเยียวยาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา การอบรมด้านการส่งกลับคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 20/08/2561

โครงการ การพัฒนาความคิดเชิงบวก เพื่อเพิ่มพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 16/08/2561

การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของ สคม. ครั้งที่ 1

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 16/08/2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 15/08/2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทความมั่นคงด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 - 2580 ครั้งที่ 3

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 15/08/2561

การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ 8

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 10/08/2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวง พม. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 09/08/2561

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ประชุมแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานอัยการและกองต่อต้านการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 07/08/2561

พม. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการบังคับคดีค้ามนุษย์ เพื่อเยียวยาให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป