• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 07/04/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 3/2564

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 05/04/2564

กิจกรรม“ องค์กรแห่งความสุข” (Happy Organize)

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 05/04/2564

จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2564

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 31/03/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 31/03/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2564

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 31/03/2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกิจกรรมภายใต้แนวทางการให้บริการช่วงระยะเวลาฟื้นฟูและการต่อรองสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/02/2564

เยี่ยมสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรีพร้อมประชุมหารือในการจัดโครงการปรับปรุงอาคาร

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/02/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการคอมมิทระดับภูมิภาค (COMMIT Regional Taskforce Meeting) ผ่านระบบออนไลน์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/02/2564

ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 5/2563

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/02/2564

ประชุมทวิภาคีไทย - กัมพูชาเพื่อพิจารณา (ร่าง) ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/02/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/02/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2564

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/02/2564

ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/02/2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการ“ คลินิกรางวัลเลิศรัฐ”

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/02/2564

อบรมให้ความรู้ เรื่อง การทำงานสังคมสงเคราะห์ ในศตวรรษที่ 21 และหลักการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายในยุค New Normal

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/02/2564

ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจชุดเคลื่อนที่เร็ว / เจ้าหน้าที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/02/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่ 1/2560

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/02/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดี

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/02/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่ 1/2564

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 18/02/2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์“ ค่ายสานสัมพันธ์”

ดูเพิ่ม +

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป